Jaap Rodenburg II

Nuon heeft het initiatief genomen een nieuw windpark in Almere Pampus te realiseren, waarbij inwoners  financieel kunnen participeren in een paar van die turbines. De initiatiefnemers hebben een plan ingediend bij de gemeente voor meerdere grotere windturbines dan de huidige Jaap Rodenburg I. Wij zijn het niet eens met deze plannen en gaan een zienswijze indienen. Wordt lid om de zienswijze generator te gebruiken

De plannen van de gemeente Almere heeft als doelstelling om in 2022 energie neutraal te worden. Hiervoor in een flinke investering nodig. De gemeente Almere doet er alles aan om hun plannen door te drukken. Hierdoor komt het plangebied onder druk te staan.

Het recreatiegebied Almere Pampus is niet meer te bewandelen vanwege de zeer hoge geluidproductie van deze nieuwe molens (105db) 5 minuten lopen in 105db zorgt voor blijvende gehoorschade. Omdat onze belangenvereniging het niet helemaal eens is met de plannen dienen wij een zienswijze in.

Als lid van de belangenvereniging kunt ook U een zienswijze indienen.

De ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met alle bijbehorende stukken van 12 april 2018 tot en met 23 mei ter inzage. Een ieder heeft binnen deze periode de mogelijkheid om de stukken in te zien en zienswijzen in te dienen. De stukken kunnen op verschillende manieren worden ingezien:

Uw zienswijze kunt u op twee manieren kenbaar maken:

  • Schriftelijk: per brief (geen e-mail) aan College van B en W, Postbus 200, 1300 AE Almere onder vermelding van ontwerp omgevingsvergunning windpark Pampus.
  • Mondeling: via het secretariaat van DSO/ROM, telefoonnummer 14 036 (vraag naar het secretariaat van team ROM).

Vervolgens worden de zienswijzen verwerkt en wordt de definitieve omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen in de zomer van 2018 gepubliceerd. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend bij de ontwerp-vergunning, hebben dan de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de definitieve omgevingsvergunning.

Omdat wij begrijpen dat u niet 750 paginas gaat doorlezen hebben wij een verkorte zienswijze voor leden beschikbaar gesteld.
Wordt lid van onze belangenvereniging en u krijgt toegang tot de zienswijzes. U kunt de voor u relevante gegevens gebruiken om een zienwijze in te dienen.

Zodra u Lid bent kunt u de zienswijzen zien:
Zienwijze
Zienswijze
Zienswijze